หลักสูตร ระดับปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิต (ป.ตรี 2 ปี)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT

ศูนย์การเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
ระยะเวลาศึกษา หลักเทียบโอนหน่วยกิต 2 ปี
รอบที่เปิดสอน รอบปกติ และ รอบวันอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาต้องสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 65,973