ศูนย์รับสมัครเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ เรียนต่อ ปวช. ปวส. รอบปกติ และ รอบวันอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ CTC
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่มีคุณภาพสูง และได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นเวลากว่า 45 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ชั้นนำของผู้บริหารสถานศึกษา ดร.ศิริมา พรนิมิตร ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ผสานกับการจัดการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศธุรกิจ และการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ เปิดการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ ปวช. และ ปวส. มีรอบจัดการเรียนการสอนคือ รอบปกติ สำหรับนักศึกษาทั่วไป และ รอบวันอาทิตย์ สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ทำงานประจำ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพฝีมือการปฏิบัติงานตนเอง

หลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งมีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีวุฒิ ปวช. และ ปวส. เทียบเท่าวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศในทุกมิติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ทุกรอบเรียน ให้ตรงกับนโยบายที่ว่า "วันแรกที่เรียน คือ วันแรกที่มีงานทำ" นักศึกษาที่เรียนจบจากวิทยาลัย สามารถศึกษาต่อถึงระดับ ป.ตรี กับ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (ศูนย์กรุงเทพฯ)

ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

สำรองที่นั่งเรียน รอบปกติ - รอบพิเศษ

ระบบเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัย
Visitors: 210,756