หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2 ปี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ CTC

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระยะเวลาศึกษา หลักสูตร 2 ปี
รอบที่เปิดสอน รอบปกติ และ รอบวันอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาต้องสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช. / กศน.ม.ปลาย หรือเทียบระดับ

โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวส.
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.6) สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพ Professional ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต สามารถเป็นผู้จัดการหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระได้ ในหลักสูตรนี้เน้นศึกษากรณีศึกษา (Case Study) สร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ได้อีก 2 ปี


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 65,974