หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3 ปี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ CTC

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระยะเวลาศึกษา หลักสูตร 3 ปี
รอบที่เปิดสอน รอบปกติ และ รอบวันอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้ศึกษาต้องสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 / กศน.ม.ต้น หรือเทียบระดับ

โครงสร้างหลักสูตร ระดับ ปวช.
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยทางวิทยาลัยได้จัดการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี

#2 โดย: ชอบมากเลยเรียนปวช [IP: 1.47.163.xxx]
เมื่อ: 2021-01-19 19:30:45
เรียนปวชกันป่ะ
#3 โดย: sudkob.fah [IP: 1.46.198.xxx]
เมื่อ: 2021-03-12 13:42:01
อยากเรียน
#4 โดย: xsucheepx [IP: 58.10.4.xxx]
เมื่อ: 2022-03-17 10:51:50
ปวช มีสาขาอะไรบ้าง
#5 โดย: ธวัชชัย [IP: 182.232.110.xxx]
เมื่อ: 2022-06-10 19:43:19
สสวท
#6 โดย: พ่อน้อง [IP: 27.55.83.xxx]
เมื่อ: 2022-08-25 14:39:27
มีแผนกวิชาสาขาต่างประเทศ มั้ยครับ (อังกฤษ)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 332,320