รอบเรียนที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

เพราะการศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้วยนโยบายการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ (CTC) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย และสร้างระบบการศึกษาแบบ Long Life Learning นั่นคือ การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางวิทยาลัยจึงจัดระบบการเรียนการสอนออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบปกติ และ รอบพิเศษ ซึ่งเรียนวันอาทิตย์วันเดียว สอดคล้องกับนักศึกษาในระบบปกติ และนักศึกษาที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่ทำงานประจำ และต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการศึกษาต่อ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี


  • ปุ่มเมนูรอบเรียน-แบบมี-นร-01.png
    รอบปกติ (รอบเช้า) 08:00 – 14:30 น.รอกปกติ (รอบบ่าย) 10:30 – 16:30 น. วิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ซึ่งเหมาะสมกับนักศึกษาในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ความสำ...

  • ปุ่มเมนูรอบเรียน-แบบมี-นร-03.png
    รอบวันอาทิตย์ (วันเดียว) 08:30 – 17:10 น. วิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรการเรียนรู้ รอบวันอาทิตย์ (เรียนวันเดียว/สัปดาห์) ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในสาขาวิชาที่ตลาดแรงานต้องการ อาทิเช่น การ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 332,317