สาขาวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

ก้าวสู่ Asian Education Hub
สังคมแห่งการเรียนรู้สู่โลกธุรกิจ

สถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับของสังคมมากว่า 45 ปี โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ด้วยหลักสูตรและระบบการสอนที่พัฒนาให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ความเอาใจใส่และนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาวิทยาลัยฯ และพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้


 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป General Guides) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ “เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพิ่มความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการท่องเ...

 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (L.VTE) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ได้กำหนดแนวทางและเตรียมแผนรองรับจากเหตุการณ์ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาเป็นบุคลากรใน...

 • สาขาวิชาการตลาด-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการตลาด (Marketing) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ มุ่งมั่นในปณิธานด้านการศึกษาให้ผู้เรียนสาขาวิชาการตลาดทุกคนได้ “เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ สานฝันสู่นักการตลาด และนักประชาสัม...

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการจัดการ (Management) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้มีความความสำคัญและ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านบริหา...

 • สาขาวิชาการบัญชี-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ถือได้ว่าผู้เรียนรู้ทางสาขาวิชาการบัญชีจะเป็น “หัวใจสำคัญในองค์กร ตอบสนองความต้องการอันดับหนึ่งของตลาดแรงงาน&rdquo...

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ให้ความสำคัญกับการ "ก้าวทัน Hard ware & Soft ware ในอนาคต” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่...

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ดีไซน์-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Design) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกร...

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Support โดยตรง” การเรีย...

 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก (Retailing Management) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ “เสริมสร้างทักษะการทำงานจริง พร้อมกับรายได้เสริมระหว่างเรียน” ให้คุณเรียนรู้พร้อมบูร...
#2 โดย: กาญจนา [IP: 182.232.187.xxx]
เมื่อ: 2021-05-06 16:58:09
สุภาพร พูดจาไม่สมควรเป็นอาจารย์ ควรพิจารณาบุคลากรในการสอนหน่อย
#3 โดย: กาญจนา [IP: 182.232.187.xxx]
เมื่อ: 2021-05-06 17:02:09
เสียค่าบำรุงการศึกษา น่าจะหาบุคลากรที่มีความสามารถในการสอนที่มีคุณภาพกว่า สุภาพร
#4 โดย: กาญจนา [IP: 182.232.184.xxx]
เมื่อ: 2021-05-06 17:08:29
เรียนท่าน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ช่วยให้มีการประเมิน การสอนของอาจารย์ สุภาพร ด้วยการใช้คำพูดกับเด็กนักเรียน ให้มีความเป็นอาจารย์เป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบ ให้กับเด็กนักเรียนไม่ใช้แม่ค้าตลาดสด
#5 โดย: กาญจนา [IP: 182.232.178.xxx]
เมื่อ: 2021-05-06 17:14:26
ถ้ายังไม่คืบหน้า จะไปเขียนคำร้องที่ กระทรวงศึกษา เรื่องการสอนของ สุภาพร ไม่แน่ใจว่าจับฉลากได้เป็นอาจารย์ได้หรืออย่างไร ถึงได้มีบุคลากรที่คุณภาพต่ำๆแบบนี่อยู่ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์
#6 โดย: อาคม [IP: 115.64.102.xxx]
เมื่อ: 2021-08-09 11:28:54
อาจารย์ สุภาพร เป๊น อาจารย์ที่สอนดีครับ เคยเรียนกับอาจารย์น่าจะเป๊นที่ตัวเด๊กนักเรียนเองนะครับอย่าไปโทษอาจารย์ครับ
#7 โดย: นักศึกษา [IP: 49.229.166.xxx]
เมื่อ: 2024-06-08 12:08:13
ใจเย็นครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 332,320