เรียนจบ ม.3 สมัครเรียนต่อ ปวช. รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

ทุนการศึกษา "สัณห์ พรนิมิตร"

ด้วยนโยบายการจัดการศึกษาของ ดร.ศิริมา พรนิมิตร ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษา จำนวน 10 ทุนต่อโรงเรียน และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ตลาดแรงงานในปัจจุบันต้องการเป็นจำนวนมาก ทั้งยังสอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมกับให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่วิทยาลัยฯ ไปประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

สมัครทุนการศึกษา สัณห์ พรนิมิตร

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ระดับ ปวช.

เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึึกษา

 • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีภาระผูกพันระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุน จำนวนทุนที่มอบให้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 10 ทุน
 • จำนวนเงินทุนการศึกษาให้เท่ากับค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับ ปวช. เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี การศึกษา ภาคเรียนละ 2,841 บาท รวม 6 ภาคเรียน เป็นเงิน 17,046 บาท
 • ระยะเวลาการรับทุนการศึกษา ทางวิทยาลัยฯ จะให้ทุนจนกว่าผู้รับทุนจะสำเร็จการศึกษา โดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษาตามหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ซื้อสัตย์ สุจริต
 • เป็นผู้ที่ไม่ติดยาเสพติดทุกประเภท
 • ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาท หรือต้องทัณฑ์บนมาก่อน
 • เป็นผู้มีผลการเรียน ปานกลาง – ดี หรือมีความสามารถด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ผู้ปกครองยินยอมให้สมัครขอรับทุน
 • เป็นผู้ที่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวของสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่รับรองความประพฤติ

หลักสูตร และสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (การศึกษาระบบทวิภาคี)

วิธีการขอรับทุน
1. อาจารย์แนะแนวรวบรวมรายชื่อและใบสมัครขอรับทุนรวมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร และโปรดส่งเอกสารกลับมาที่

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ เลขที่ 18 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ซอย 41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 • โทรศัพท์ 02-434-6155
 • โทรสาร 02-433-3647

เอกสารการมอบตัวของทุน

 • ใบรับรองการศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 336,297