สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับของนักศึกษา

  • นักศึกษา ระดับ ปวช. จะได้เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนจากภาครัฐบาล ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  • นักศึกษา สามารถยื่นสิทธิ์การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ของรัฐบาล
  • นักศึกษา สามารถศึกษาหลักสูตรการเรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ได้ตามระเบียบของกรมรักษาดินแดน
  • นักศึกษา สามารถขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ในระหว่างศึกษาในวิทยาลัยฯ
  • นักศึกษา จะได้รับสิทธิ์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุในระหว่างศึกษาในวิทยาลัยฯ
  • นักศึกษา ที่เป็นบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ตลอดหลักสูตร
  • นักศึกษา สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตลอดหลักสูตร (ชำระระหว่างภารเรียน)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 139,068