หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ให้มีศักยภาพ “รู้จริง-ปฏิบัติได้” มุ่งเน้นพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำมากมาย อีกทั้งยังมีหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยทั้งหมดขับเครื่องด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงานภาครัฐบาล โดยหลักสูตรปัจจุบันที่ทางวิทยาลัยฯ เปิดสอน มีดังนี้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 336,295