การแต่งกายนักศึกษา ระดับ ปวส. รอบปกติ

การแต่งกายนักศึกษา ปวส.
สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี

การแต่งกายนักศึกษา ปวส. ชุดพละ
ทุกสาขาวิชา

การแต่งกายนักศึกษา ปวช.
สาขาการท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป


  • การแต่งกายนักศึกษารอบ-ปกติ-ปวช-001.png
    การแต่งกายนักศึกษา ปวช.สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี การแต่งกายนักศึกษา ปวช. ชุดพละทุกสาขาวิชา การแต่งกา...

  • การแต่งกายนักศึกษารอบวันอาทิตย์-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
    การแต่งกายนักศึกษา ปวช. - ปวส. รอบวันอาทิตย์การแต่งกายเป็นแบบชุดสุภาพ ทั้ง 2 ระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชาการแต่งกายนักศึกษาชายเสื้อ - กางเกง ทรงสุภาพสากลทั่วไป รองเท้าทรงสุภาพการแต่งก...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 139,067