การแต่งกายนักศึกษา ระดับ ปวช. รอบปกติ

การแต่งกายนักศึกษา ปวช.
สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี

การแต่งกายนักศึกษา ปวช. ชุดพละ
ทุกสาขาวิชา

การแต่งกายนักศึกษา ปวช.
สาขาการท่องเที่ยว


  • การแต่งกายนักศึกษารอบ-ปกติ-ปวส-01.png
    การแต่งกายนักศึกษา ปวส.สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี การแต่งกายนักศึกษา ปวส. ชุดพ...

  • การแต่งกายนักศึกษารอบวันอาทิตย์-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
    การแต่งกายนักศึกษา ปวช. - ปวส. รอบวันอาทิตย์การแต่งกายเป็นแบบชุดสุภาพ ทั้ง 2 ระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชาการแต่งกายนักศึกษาชายเสื้อ - กางเกง ทรงสุภาพสากลทั่วไป รองเท้าทรงสุภาพการแต่งก...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 154,278