เอกสารการสมัครเรียน ระดับ ปวช. - ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

เอกสารที่ใช้ในวันมาสมัครเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หลักสูตร 3 ปี

  • เอกสารแสดงผลการศึกษา ม.3 หรือใบรับรอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • สำหรับผู้ที่จบ กศน. จะใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หลักสูตร 2 ปี

  • เอกสารแสดงผลการศึกษา ปวช. / ม.6 หรือใบรับรอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • สำหรับผู้ที่จบ กศน. จะใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
#1 โดย: อริสา [IP: 49.49.247.xxx]
เมื่อ: 2019-03-29 19:44:20
ไม่ต้องสอบเลยหรอคะ?

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 154,286