ค่าธรรมเนียมการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนในปัจจุบัน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

  • ชำระแรกเข้า 2,000 บาท และผ่อนชำระได้ในระหว่างภาคเรียน
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตร
  • นักศึกษารอบปกติ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
  • นักศึกษารอบวันอาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-434-6155

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

  • ชำระแรกเข้า 2,000 บาท และผ่อนชำระได้ในระหว่างภาคเรียน
  • นักศึกษารอบปกติ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
  • นักศึกษารอบวันอาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-434-6155

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,742